Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Fotodílna s.r.o. IČ 09743111 se sídlem v Sadovská 452/17, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46808 / zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v Hradci Králové (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: 
  • název:   Fotodílna s.r.o.
  • adresa: Sadovská 452/17, 500 02 Hradec Králové
   e-mail:   info@fotodilna.eu
   telefon: +420 608 979 103
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.   
 3.  

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • I. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • II. splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • III. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, plnění právních povinností vůči státu, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • I. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  • II. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle pěti let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • I. podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

  • II. zajišťující služby provozování e-shopu (MioWeb) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

  • III. zajišťující marketingové služby
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 3. Fotodílna s.r.o. všechny své činnosti provozuje v českém prostředí výhradně s českými subdodavateli. Nicméně neručí za to, že některý ze subdodavatelů používá služby tohoto typu bez vědemé společnosti Fotodílna s.ro. Jinými slovy: Vaše data jsou u nás zabezpečena na maximum. 

 

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • I. poskytovatel služby Smart Emailing, společnost SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372

  • II. poskytovatel služby e-shop řešení a webové prezentace (MioWeb) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, MioWeb s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, IČ: 07458002

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 3. Fotodílna s.r.o. všechny své činnosti provozuje v českém prostředí výhradně s českými subdodavateli. Nicméně neručí za to, že některý ze subdodavatelů používá služby tohoto typu bez vědomé společnosti Fotodílna s.ro. Jinými slovy: Vaše data jsou u nás zabezpečena na maximum. 

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • I. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

  • II. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  • III. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

  • IV. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

  • V. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

  • VI. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.1.2021.